ONZE VISIE

Maximale leerwinst

In de Sint-Lodewijksschool wordt kwaliteitsonderwijs gegeven. We kiezen voor een evenwichtig aanbod van alle leergebieden. Het is belangrijk dat kinderen leren leven in een voortdurend veranderende maatschappij. We kunnen niet inschatten welke veranderingen er allemaal op ons afkomen maar we kunnen de kinderen wel tools aanbieden om met die veranderingen om te gaan: zelfstandigheid, creatief en probleemoplossend denken, positiefkritisch zijn, communicatief zijn, volharden, zich inspannen, vallen en opstaan,… We willen een school zijn waar kinderen zich ‘thuis’ of goed voelen, waar er ruimte is voor initiatief en eigen inbreng.

We beogen ‘zin in leren’ en ‘zin in leven’. Vertrekkend vanuit de leefwereld van het kind zorgen we voor een aantrekkelijk, gevarieerd en up-to-date aanbod. We streven een totale ontplooiing van hoofd, hart en handen na. We nodigen kinderen uit om niet alleen kennis op te doen, maar ook om die kennis veelvuldig te gebruiken in uiteenlopende situaties. We besteden ruime aandacht aan taal, wiskunde, wereldoriëntatie, Frans, muzische opvoeding, godsdienst, bewegingsopvoeding, sociale vaardigheden, het domein media en leren leren. We evalueren het willen, de kennis en het kunnen en communiceren erover met het kind en de ouders, om zo het leerpad van het kind te bepalen in functie tot het behalen van de eindtermen.

Om dit allemaal te bereiken investeert de school in goede leermiddelen. Daarbij staat het team ook open voor vernieuwing. Elk kind wordt gestimuleerd om tot maximale leerwinst te komen. Tijdens het werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat zien we elk kind als een unieke persoonlijkheid. Vanuit een ontmoetende leerkrachtenstijl en een doeltreffende didactische aanpak geven we het kind maximale ontplooiingskansen. Daarom differentiëren de leerkrachten naar niveau, behoeften, achtergrond, interesse en persoonlijkheid. We willen daarbij het eigen tempo van de ontwikkeling van de kinderen respecteren.
Zorgen

We bieden de kinderen
veiligheid en houden er rekening mee dat leren gekoppeld is aan vallen en opstaan.
We maken tijd voor kinderen met leerproblemen, sociaal-emotionele problemen en motorische problemen. Om tegemoet te komen aan de noden van elk kind werken we vanuit een zorgcontinuüm. We kiezen voor differentiatie in de klas. Hierbij wordt de leerkracht ondersteund door de zorgcoördinator, de directeur, de zorgleerkracht en externe diensten zoals CLB en pedagogische begeleidingsdienst. In samenspraak met het zorgteam wordt er gestimuleerd, gecompenseerd, geremedieerd en gedifferentieerd. Een leerling kan redelijke aanpassingen krijgen. Wanneer de differentiatie in de klas niet voldoende is, kan de zorgklas, de kangoeroeklas, Stappie, GON-begeleiding of ION-begeleiding voor ondersteuning zorgen. Hierbij ziet de school de ouders als volwaardige gesprekspartner. De school biedt alle mogelijkheden om de professionaliteit van het team te verbeteren. Maar de zorg op school kent ook grenzen. Als alle haalbare initiatieven zijn uitgeprobeerd, maar geen resultaten opleveren dan zal het kind worden doorverwezen naar een aangepaste onderwijsvorm.
Structuur

De Sint-Lodewijksschool staat voor haalbare, moderne en consequente discipline. Structuur biedt houvast en zorgt voor duidelijkheid. ‘Een ja is een ja, een nee is een nee.’
Sportactieve school

De Sint-Lodewijksschool is een bewegingsgezinde en sportactieve school. Vanuit onze school is bewegen een attitude die het kind meekrijgt voor het leven.
Alle kinderen van de school (met ruime aandacht voor minder goede bewegers) worden tot beweging aangezet omdat ze zouden aanvoelen dat bewegen geen luxe is maar een noodzakelijk deel van ons bestaan. Een gezonde geest in een gezond lichaam. Onze school probeert een ruim bewegingsaanbod mogelijk te maken zodat de leerlingen een goede keuze kunnen maken uit verschillende recreatieve of meer competitieve activiteiten.   Wij ondervinden dat de lestijden bewegingsopvoeding niet voldoende zijn voor de jonge mens. Daarom voorzien wij extra naschoolse sport- en spelmomenten. Een variabel activiteitenaanbod zorgt ervoor dat elk kind op zijn/haar niveau kan deelnemen.
Katholieke dialoogschool

De Sint-Lodewijksschool is een katholieke dialoogschoolHierbij laten wij ons inspireren door het voorbeeld van Jezus, de Bijbel en de christelijke traditie. We proberen de kinderen een ruime levensvisie mee te geven. Als dialoogschool werken we aan een houding van wederzijds respect voor andere culturen en overtuigingen. Dit doen we vanuit een christelijk mens- en wereldbeeld.Samen groeien… voor morgen!!!


Hoe snel de wereld ook verandert,

wij vinden samen de weg!