Geschiedenis

Geschiedenis Sint-Lodewijksschool

1906     

Door toedoen van Louis Masselis, pastoor van Stene, werd er op de Konterdam een schooltje gebouwd waar de Zusters van Liefde van de H. Vincentius à Paulo uit Rumbeke het onderwijs verzorgden. Zij verbleven reeds sinds 1882 in Stene, waar ze een schooltje hadden gesticht. De kinderen van de Konterdam moesten te voet naar Stene of naar de wijk het Hazegras in Oostende om les te volgen. Het nieuwe schooltje werd naar de pastoor genoemd, zij het dan in het Nederlands: Louis werd Lodewijk. Aanvankelijk waren er twee lagere klassen en 1 bewaarklas (= kleuterklas). Het waren de zusters Gabriel, Catharina en Dionysia die het pionierswerk verrichten. Omdat er geen kerk was, werd er ook een noodkerk bij de school gebouwd.

1907   

Zuster Paula, geboren en getogen te Stene, kwam zuster Dionysia vervangen die om gezondheidsredenen terug naar Rumbeke vertrok.

1908   

In de bewaarklas waren er 112 kinderen ingeschreven! Er werd bijgebouwd. Meteen kwam er voor de zusters ook een einde aan de dagelijkse vroege voettocht van het klooster te Stene naar de Konterdam en de late terugtocht door weer en wind. In de Guido Gezellestraat werd een kloosterhuis gebouwd.

1914
     
Oorlog! In september logeerden vluchtelingen vanuit Mechelen en Antwerpen in de school. Ze vertrokken na enkele dagen om asiel te zoeken in Frankrijk. In oktober van dat zelfde jaar verbleven er ook een tachtigtal Belgische soldaten maar door de opmars van de Duitsers moesten ook zij half oktober richting Frankrijk vertrekken.  

1917   

Op 17 september moest de school en de noodkerk ontruimd worden om dienst te doen als lazaret voor zieke Duitse soldaten. Op Pinksterdag verlieten de Duitsers het klooster en de school. Na een flinke poetsbeurt kon de school heropend worden.

1927     

Naast het kloosterhuis in de Guido Gezellestraat werden er 2 nieuwe klaslokalen gebouwd.  

1928     

De eerste leke-onderwijzeres, juffrouw R. Van Elslande, deed haar intrede. Er waren immers te weinig zusters om alle klassen van zuster-leerkrachten te voorzien

1932     

In de school werd een eerste onderwijzer benoemd: meester Octaaf Hochmont.

1937   

Op verzoek van deken Desmet bouwt het klooster van Rumbeke een schooltje met twee klaslokalen op de Meiboom op amper één kilometer van de Sint-Lodewijks-school. Het zijn de zusters Faustina en Bernardine die de verantwoordelijkheid over het Mariaschooltje dragen. In 1945 liet eerwaarde moeder Fabiana de klaslokalen optrekken. Er waren nu twee kleuterklassen en twee lagere klassen. De zusters verbleven in het klooster op de Konterdam en deden elke dag de wandeling naar de Meiboom.

1939   

De mobilisatie zorgde in de jongensschool voor ontreddering. De mannelijke leerkrachten, meester Hochmont en meester Albert Decloedt, werden opgeroepen om het vaderland te dienen. Tijdens de oorlogsjaren daalde het aantal kinderen omdat er veel mensen van de Konterdam gevlucht waren. Elke avond trokken de zusters te voet naar Gistel of Snaaskerke. Gelukkig werd er snel georganiseerd en schuilkelders gedeeld en zo konden de zusters op de Konterdam blijven. Veel kinderen kwamen met hongerige magen naar school. De zusters hielpen zoveel als ze konden. Bij bomalarm moest de klas op de verdieping ontruimd worden en schuilde iedereen zo goed als mogelijk onder de trap.

1948     

De school werd gesplitst in een meisjes- en een jongensschool. Zuster Angelique werd directrice van de meisjesschool en meester Hochmont werd schoolhoofd van de jongensschool.

1956   

Jubeljaar! De Sint-Lodewijksschool bestond 50 jaar. Er was een hele weg afgelegd! Twee bloeiende scholen waren de vruchten van de vele inspanningen in het bijzonder die van de zusters. 

1958   

Er was een terugloop van het aantal leerlingen doordat de middelbare scholen de kinderen van de vierde graad afsnoepten. Maar de school hield stand en groeide toch weer verder uit. 

1964     

Meester Hochmont ging met welverdiende rust. Hij werd als schoolhoofd opgevolgd door meester Albert Decloedt.

1966   

Pastoor De Ketelaere had grootse plannen. Samen met overste en kleuterleidster zuster Anselma trok hij naar Rumbeke waar hij zijn plannen uit de doeken deed. Stralend kwamen ze terug. Na vele jaren van bouwen, verbouwen en bijbouwen had het hoofdklooster ingestemd met het optrekken van een nieuw, modern schoolcomplex.

1967     

In het nieuwe schoolgebouw was er een eetzaal. Voortaan zouden de leerlingen warme maaltijden kunnen gebruiken. De Sint-Lodewijksschool groeide steeds verder uit en stond bij de middelbare scholen goed aangeschreven. Geleidelijk aan namen de zusters afscheid van de school om te genieten van een welverdiend pensioen.

1972     

Meester A. Devloedt verliet de school en werd als directeur ad interim vervangen door  meester Norbert Denys. Datzelfde jaar kwam er voor het eerst een bijzondere leermeester lichamelijke opvoeding in dienst. De inrichtende macht van de Sint-Lodewijksschool fuseerde met die van de Mariaschool. Beide verenigden zich in het ´Parochiaal Schoolcomité´ onder het voorzitterschap van pastoor Roger Vanhoutte.

1974     

Zuster Angelique verliet na 36 jaar het schoolleven. As lid van de Inrichtende Macht bleef ze nog enkele jaren voeling houden met de school. Ze kon het niet laten om regelmatig aan het venster te komen kijken tijdens de speeltijd. Germana Vandewalle nam het roer van de school over. Erwin Delie of meester Erwin werd als gymleraar aangeworven en bezorgde de school van toen af aan elk jaar de titel van sportactieve school. De jonge sportievelingen met de oranje truitjes met de zwarte L (van Lodo) erop werden op alle sportactiviteiten herkend en nagewezen als duchtige concurrenten. De truitjes veranderden ondertussen wel maar nog steeds zijn de Lodootjes sportieve kinderen.

 

Ook in dat schooljaar jaar startte de school met de aanpassingsklas (A-klas). Meester Luc Blomme begeleidde er de leerlingen met een lichte leerstoornis en kinderen die door omstandigheden achterop geraakt waren. De aandacht voor de kinderen met moeilijkheden is immers altijd een kenmerk van de Sint-Lodewijksschool geweest.  

1975
      
Zuster Ludwina, die in 1967 op de Konterdam haar medezusters vervoegde, verliet als laatste zuster het actieve schoolleven. Meteen het einde van 70-jaar trouwe en toegewijde inzet van de hele zustergemeenschap, soms in moeilijke omstandigheden.

1976      

De jongens- en meisjesschool werden door fusie samen gebracht tot een grote geïntegreerde basisschool onder leiding van de heer Norbert Denys. De klassen bleven echter nog gesplitst: ´de jongens bij de jongens en de meisjes bij de meisjes´ zoals toen nog gebruikelijk was. Er werd nog meer gefuseerd: de inrichtende macht van de Sint-Lodewijksschool enerzijds en die van de vrije scholen te Zandvoorde anderzijds versmolten. Hierdoor kon de school een aantal ambten vrijwaren. De samenwerking met Zandvoorde bracht voor beide partijen voordelen met zich mee.

1980     

De sanitaire installaties voldeden niet meer aan de eisen van moderne hygiëne. Voor de zoveelste keer begonnen er bouwwerken. De oude toiletten werden afgebroken en een nieuw overdekt sanitair complex werd naast de overdekte speelplaats van de kleuters ingeplant. Meteen verdween ook het groene poortje en de scheidingsmuur tussen de meisjes- en de jongensspeelplaats. Terzelfdertijd werd het verwaarloosde schooltuintje tot nieuwe speelplaats voor de kleuters aangelegd.

1981     

De Sint-Lodewijksschool bestond 75 jaar en dat moest gevierd worden! Met een groot turnfeest in een tent op het marktplein werd het sportieve karakter nog maar eens bewezen. De aanwezigheid van de vele ouders, oud-leerlingen en sympathisanten getuigde van een warm hart voor onze school.

1982
 
September: Gemengd onderwijs
Maanden vooraf was dit hèt gespreksonderwerp geweest. Pro en contra werd afgewogen. Een enquête bij de ouders kon eveneens niet uitblijven. Nu was het zover! Vooral de jufs zagen er wat tegenop. De meestal rustige sfeer in de meisjesklassen zou nu door belhamels verstoord worden. Maar het viel mee! 

1984 

Meester Willy De Reuwe volgt Norbert Denys als directeur op. Op 1 september fuseerde de Mariaschool op de Meiboom (zie 1937, 1972), een zelfstandige school van dezelfde inrichtende macht als de Vrije Basischool Zandvoorde en de Sint-Lodewijksschool (zie 1976), met de Vrije Basisschool Zandvoorde.


1987
      
Na zoveel jaren inzet voor de school en de kinderen verlieten de laatste twee zusters hun klooster op de Konterdam. Zuster Angelique en zuster Ludwina keerden terug naar hun moederklooster. Op 17 mei was er een dankmis en op 27 mei vertrokken ze met tranen in de ogen… voor goed naar Rumbeke.

1990 -1991
      
Er waren plannen in de maak! Norbert Denys droomde al van een mooie degelijke turnzaal. Het zou echter pas directeur Willy Dereuwe zijn die de plannen zag en hielp waarmaken.
Juni. De laatste schooldag mochten de kinderen over de middag en tijdens de namiddagspeeltijd de eerste stenen van de speelplaats… uitbreken. 

1995 
     
September: Rogier Demeulenaere werd de nieuwe directeur. Met het opstellen van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen door het ministerie volgt het ene nieuwe leerplan na het andere. Het waren drukke tijden voor de directie en leerkrachten.
Het leerlingenaantal groeide nog steeds aan.

1998

   
Februari: doorlichting! Wat iedereen eigenlijk al lang verwachtte gebeurde. Het inspectieteam verbleef een hele week op school. In de Sint-Lodewijksschool werd vanaf de eerste dag (in 1906) hard gewerkt door toegewijde leerkrachten. Gedurende al die jaren is dat zo gebleven. Het resultaat van de doorlichting was dan ook positief. Een grote opluchting voor de hele schoolgemeenschap.

2000
    
We balanceren op de rand van het nieuwe millennium. De school barstte uit zijn voegen. Tijdens de zomervakantie werden twee noodklassen opgericht. De eetzaal werd gehalveerd. Het voorste deel werd als klas ingericht. Ook van de overdekte kleuterspeelplaats  werd een stuk afgenomen en tot kleuterklas omgetoverd. De kinderen aten van toen af in het parochiaal centrum ´ de Kreeke´.
De inrichtende macht van de school smeedde alweer bouwplannen. De plannen zijn erg ingrijpend: de vroegste getuigen van de bijna honderdjarige school moeten sneuvelen. Het kloosterhuis uit 1908 en het aanpalende gebouw uit 1927 zullen gesloopt worden. Op dezelfde plaats zal een nieuw complex geplant worden. De procedures worden gestart.  
Eind november startte meester Kristof Boudolf met een schoolwebsite. Het bleek algauw dat er vanwege de ouders en de kinderen een grote belangstelling bestond voor dit nieuwe medium.  

2001

Tijdens het schooljaar 2000-2001 werd de 500ste leerling ingeschreven! Op 1 september werd de Mariaschool op de Meiboom gedefuseerd van de Vrije Basisschool Zandvoorde en gefuseerd met de Sint-Lodewijksschool op de Konterdam. (Zie ook 1937 en 1984)
De kleuterafdeling kreeg er nu twee klassen bij. Juffrouw Katrien Seys werd nu LODO-personeelslid. Juffrouw Nele Dobbelaere van de hoofdschool werd de nieuwe collega van juf Katrien in de Mariaschool. En weer werden nieuwe personeelsleden aangeworven. Juf Eva Fremout werd klastitularis van het derde leerjaar C terwijl juffrouw Sabine Jacobs voor een deeltijdse opdracht in het zesde leerjaar werd aangenomen. Juf Sabine nam de jaren daarop een tweede klas voor haar rekening.
Het ministerie van onderwijs maakte gelden vrij om in de kleuter-afdeling een kinderverzorgster voor een aantal uren te werk te stellen. Mevrouw Els Decroos werd voor deze deeltijdse functie aanvaard. Een gesmaakte hulp bij de kleuterjuffen en de kleuters!

Meester Marc Decloedt werd aanvankelijk deeltijds en later voltijds als beleids-ondersteuner, preventieadviseur en ICT-coördinator aangesteld. Hij richtte zijn bureau in op de eerste verdieping van het oudste kloostergebouw.          
Elk hoekje van de school was nu opgebruikt. Waar naar toe met zoveel kinderen? Er werd een houten chalet met twee lokalen aangekocht. De zandbak moest plaats maken en werd achter het chalet opnieuw aangelegd. Eén lokaal werd als klaslokaal ingericht en het andere werd door de oudervereniging gebruikt voor de vóór- en naschoolse opvang.

2002

De toenmalige minister van onderwijs nam het initiatief om ook aan de kleuters uren bewegingsopvoeding toe te kennen. Juffrouw Saskia Rotsaert, oud-leerlinge van LODO, werd tweede gymleerkracht met opdracht in de kleuterafdeling en de eerste graad van de lagere afdeling.
In de lagere afdeling werd juffrouw Stephanie Vosselman lid van de grote LODO-familie! Er kwamen niet alleen nieuwe leerkrachten maar ook nieuw dienstpersoneel deed haar intrede. Mevrouw Madi Wastyn en mevrouw Tina Dekeyser staken de handen uit de mouwen om het hele gebouwencomplex schoon te houden.            
In het voorjaar kreeg pastoor Lieven Gistelynck een parochie in Koksijde toegewezen. Medepastoor Luc Vantyghem werd de nieuwe parochieherder en eveneens voorzitter van het schoolbestuur.

2003

Minister Vanderpoorten trof een nieuwe regeling voor de administratieve medewerkers. Daardoor kon Nancy Lombrez full-time in de Sint-Lodewijksschool tewerkgesteld worden. Een hele opluchting voor haar maar ook voor de directie die zich meer op pedagogische aspecten kon toeleggen.
Een nieuwe wending in schoolorganisatie. Er werden scholengemeenschappen opgericht! De bedoeling was (en is nog altijd) om tot een betere samenwerking te komen zowel op het niveau van schoolbestuur als op het niveau van personeels-beleid en financiën. Op 1 september 2003 startte de scholengemeenschap ‘Zeebries’ waartoe de Sint-Lodewijksschool behoort. Leden van deze scholengemeenschap zijn:
 

  • St.-Lodewijksschool Konterdam (basisonderwijs)       
  • Vrije Basisschool Zandvoorde (basisonderwijs)
  • St.-Andreas-instituut Steense Dijk (basisonderwijs)
  • St.-Andreas-instituut Schapenstraat (basisonderwijs)
  • Westdiep (kleuterschool)
  • Westdiep (lagere school)


Het onderwijslandschap veranderde jaar na jaar. Naast de vernieuwing van de leer-programma’s werd meer en meer aandacht besteed aan de brede zorg voor de leerlingen. Het GOK-decreet (gelijke onderwijs kansen) voorzag een nieuwe functie m.n. die van zorgcoördinator. Meester Hugo Ollieuz verliet na meer dan 20 jaar ‘zijn tweede’ en nam de bovengenoemde taak op zich voor de lagere afdeling terwijl Juf Els Verhelst deze functie voor de kleuterafdeling uitoefende. 
De school barstte nu echt uit zijn voegen. Er was (alweer) dringend nood aan nieuwe lokalen. In de maand augustus was het een drukke bedoening in de Sint-Jorisstraat. Enorme vrachtwagens brachten zes units die met een grote hijskraan netjes naast en op elkaar gestapeld werden. 

De vijfde klas van juf Liesbet Gouwy en de zesde klas van juf Mieke Defraeye, een pas in dienst getreden personeelslid, vonden in deze mooi ingerichte lokalen een onderdak. 
Op sportief vlak was er de 20ste editie van Lodo’s stratenloop. Een jaarlijks hoogte-punt voor alle sportievelingen van Lodo maar ook voor kinderen uit andere Oostendse scholen. Meteen was het een gelegenheid om de mensen van de sportraad van de Sint-Lodewijksschool in de bloemetjes te zetten en niet het minst de sportgangmaker, meester Erwin Delie.

2004
  
Het dienstpersoneel werd uitgebreid met twee nieuwe gezichten: mevrouw Nathalie Mortier en mevrouw Hélène Jouve.            
Door de vele nieuwe accenten en verruimde didactische inzichten werden interne verschuivingen binnen de kleuterafdeling noodzakelijk. Juf Caroline Debreyne nam de taak van zorgcoördinator op zich.            
Noodgedwongen door gezondheidsredenen kon meester Marc Decloedt zijn taak niet verder opnemen. Punctueel als hij was, liet hij alle verzamelde en uitgeschreven documenten die hij als beleidsondersteuner had aangemaakt in een overzichtelijke infotheek achter. 

2005

Voor de zevende keer werd LODO ‘sportactiefste’ school van de stad Oostende. Al was de ‘L’ op de gymtruitjes veel kleiner geworden, de kinderen waren op sportief vlak nog altijd even veel te ‘duchten’.       
De voorbije tien jaar vonden heel wat nieuwe leerkrachten werk in de Sint-Lodewijksschool en er werden regelmatig oplossingen gezocht èn gevonden voor het nijpend plaatsgebrek. Verwonderlijk was dit echter niet, de schoolbevolking groeide en bleef maar groeien…

2006
 
Nieuwe richtlijnen vanuit het ministerie in verband met veiligheid en welzijn zorgden ervoor dat er naar een ‘expert’ op dit terrein moest uitgekeken worden. De scholengemeenschap ‘Zeebries’ deed daarvoor beroep op ingenieur Johan Cloet. Hij zal voor alle scholen van ‘Zeebries’ deze taak op zich nemen. Meteen een aanwijzing voor de nabije toekomst: de scholengemeenschappen zullen meer gezamenlijke verantwoordelijkheden krijgen.
De schooladministratie werd alsmaar groter en ingewikkelder. Nancy Lombrez kreeg voor enkele uren de meer dan nodige versterking van Rita Vanden Abeele, die al administratief medewerker was in de Vrije Basisschool Zandvoorde. De start van het schooljaar 2006-2007 verliep voor hen niet zoals ze hadden gehoopt. Op het het drukste moment  van het school-jaar liet de computer het afweten…  
In het decreet over gelijke onderwijskansen (zie 2003), werd er extra aandacht besteed aan een nauwere samenwerking tussen school en CLB, centrum voor leerlingen-begeleiding. Het CLB voorziet in leerlingenbegeiding voor schoolse, sociale en medische problemen. Sinds september 2003 heeft mevrouw Christine Boydens een vaste zitdag op school en wel op dinsdagnamiddag. Wie haar wil spreken kan vooraf een afspraak maken via de zorgcoördinator van de kleuter- of de lagere afdeling.

2006 is ook een jubileumjaar: de Sint-Lodewijksschool bestaat 100 jaar
            
Er werd een fototentoonstelling georganiseerd verspreid over alle klassen. Maanden vooraf had Nancy Lombrez het heel druk met het verzamelen, sorteren en het presenteren van de foto’s. Er was ook een dankviering in de parociekerk en een academische zitting voorzien met leden van het stadsbestuur, de inspectie en vertegenwoordigers van het katholiek onderwijs, leerkrachten en oud-leerkrachten, het schoolbestuur en andere genodigden.
Een feestmaaltijd kon natuurlijk niet ontbreken!
Maar wat de kinderen zullen onthouden is het circusoptreden. Niemand minder dan zijzelf waren de acteurs. Enkele maanden voor het feest kwamen mensen van circus Picolini de leerlingen en leerkrachten inlichten over wat er te doen stond. Iedereen begon enthousiast te oefenen onder begeleiding van de circusmedewerkers. De leerlingen van de zesde klassen mochten zelfs helpen bij het opzetten van de tent op het marktplein. De speelplaats werd ingepalmd door de vele circuswagens. Het werd een prachtvoorstelling onder leiding van gelegenheidscircusdirecteur Rogier Demeulenaere.

2007  
  
De feestelijkheden naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van LODO waren nog maar net voorbij of de inspectie meldde ons dat er een doorlichting volgde in januari. Een hele week hielden drie inspecteurs gesprekken en volgden ze het reilen en zeilen in LODO. De nieuwe accenten voor wereldoriëntatie, sociale vaardigheden en vooral muzische vorming bleken nog onvoldoende geïmplementeerd te zijn. Naast deze tekorten werd ook de waardering voor de inzet van het hele schoolteam verwoord.  
Na 43 jaar dienst waarvan 12 jaar als directeur ging Rogier Demeulenaere einde schooljaar met pensioen. Tijdens de paasvakantie zou het schoolbestuur beslissen over de nieuwe directeur.
En dan was het zover! De keuze viel op mevrouw Alexandra Vercruysse, leerkracht van de Heilig-Hartschool uit Oostende met 17 jaar ervaring in het bijzonder lager onderwijs.  
Midden augustus 2007. De voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar gingen van start. Nog wat onwennig nam Alexandra Vercruysse de fakkel van Rogier Demeulenaere over. Aanvankelijk nog samen maar vanaf 1 september nam ze het roer volledig in handen. Er wachtten haar grote uitdagingen.      

  • Het verslag van de doorlichting moest uitgevoerd worden op vrij korte termijn.    
  • De plannen voor de nieuwbouw die al vele jaren in de koelkast lagen wegens geldgebrek van de regering, zouden weldra verwezenlijkt worden. De klaslokalen moesten eveneens aan de huidige normen aangepast worden. Daarvoor werd een versnelde procedure opgestart.
  • In alle klassen werd er druk gewerkt aan wereldoriëntatie. Zowel de spreiding van de doelstellingen als de evaluaties werd onder handen genomen. Een heel werk maar noodzakelijk. Aansluitend en daaruit volgend kwamen de sociale vaardigheden aan de beurt. En ook hiervoor was er veel werk aan de winkel… doelen turven! Maar het wierp en werpt zijn vruchten af.

2008   

Om een grotere continuïteit in de zorg te bewerkstelligen werd meester Hugo zorgcoördinator van zowel de kleuter- als van de lagere afdeling. Meester Kristof Boudolf nam de ICT voor zijn rekening. Een enorme uitdaging! Er waren immers eindtermen en een leerplan voor ICT opgemaakt. Om daaraan te kunnen voldoen, moest er een heel netwerk opgezet worden zodat alle klassen over internet zouden beschikken. Er werden in samenspraak met ouders plannen gesmeed en uitgevoerd. Honderden meters kabels werden in nieuwe gootjes gelegd. Geleidelijk aan groeide het netwerk.  
In de kleuterafdeling werd er gestart met het opmaken van een kleutervolgsysteem (KVS). Gemakkelijk gezegd maar als je eenmaal aan de uitwerking begint… Er gingen heel wat discussies aan vooraf over ‘wat en hoe’ in het KVS moest opgenomen worden.
In de lagere afdeling werd het muzische voorop gezet. Op personeelsvergaderingen en pedagogische werkdagen maakten we kennis met de krachtlijnen, de doelstellingen en eindtermen van de vijf domeinen: drama, beeld, muzisch taalgebruik, muziek en bewegingsexpressie. Nog zoekend maar met goede moed ging iedereen aan het werk.  
Dat zelfde schooljaar startte juf Veerle met de kangoeroeklas. Naast de vele aandacht voor de kinderen die extra hulp nodig hebben, kan juf Veerle voldoende uitdagingen aanreiken aan wie dat nodig heeft.

2009   

De kleuterafdeling wordt gedeeltelijk herschikt.  De peuters en de jongste 1ste kleuters zitten samen in een combi-klas. Met twee juffen voor een steeds groeiende groep. Juf Sylvie en juf Ann nemen die klas voor hun rekening. Juf Els Verhelst is de GOK-juf, ambulante juf en verzorgt gedeeltelijk het kleuter-turnen. In de lagere afdeling verwelkomen we opnieuw juf Mieke die enkele jaren in andere scholen van de scholengemeenschap Zeebries te werk gesteld was. Er wordt druk verder gewerkt aan muzische opvoeding. De inspectie meldde net voor de kerstvakantie dat er een opvolgingsdoorlichting gepland was op 26 januari 2010. Dankzij de inspanningen van het hele team kregen we een lovend verslag.

2010-2011     

Bijna ongelooflijk maar echt waar: de bouwplannen nemen heel concrete vormen aan. De plannen worden uitgetekend en hertekend. De administratieve molen draait nu op volle toeren en op 6 oktober 2010 worden de aanbestedingen geopend. Op 30 juni 2010 werd het ‘klooster’ door de leerkrachten leeggehaald en moest alles en iedereen tijdelijk een nieuw plaatsje krijgen. Eind juni verlaten Meester Kristof Boudolf en juf Sabine Jacobs het schoolteam. Ze verhuizen naar Oud-Heverlee in Vlaams- Brabant. Meester Kristof heeft in Bertem zijn nieuwe klas gevonden.

Maart 2011   

Het is zover! Na ruim 10 jaar plannen en wachten (op centen), worden het klooster (1906) van de zusters van Vincentius a Paulo en het aanpalende gebouw (1927) vervangen door een nieuwbouw.  Voor veel inwoners van de Konterdam verdwijnt er een stukje jeugdgeschiedenis. Tijdens de krokusvakantie van 2011 wordt het startschot gegeven.  We geven een beknopt overzicht.
Het kloostergebouw (1906), een herenhuis, deed aanvankelijk dienst als klooster. In 1912 werd een nieuw kloosterhuis gebouwd in de Sint-Jorisstraat en werd het herenhuis de pastorie. In 1942 namen de zusters er terug hun intrek toen de nieuwe pastorie in de Nieuwe Dokstraat klaar was.  Nadat de zusters Angelique en Ludwina in mei 1987 afscheid namen van de Konterdam en definitief naar het hoofdklooster in Rumbeke vertrokken, werden de vertrekken voor schools gebruik ingericht. De directie en het secretariaat werden ondergebracht in de eetplaats en de living van de zusters. De kapel werd een korte periode gebruikt als klas(je) en later als koffielokaal voor de leerkrachten. Op de bovenverdieping deden de slaapkamers dienst als zorglokaal en opslagruimte. De schotten van de ‘chambretten’ boven de kapel werden weggehaald en de vrij grote ruimte werd tot vergaderlokaal ingericht.
Maar het was een oud gebouw en de veiligheidsnormen werden al lang niet meer gehaald   De afbraakwerken lokten heel wat nieuwsgierige blikken zowel van de kinderen als van leerkrachten en ouders. Sommige oud-leerlingen en ook bejaarde oud-leerlingen kwamen kijken en vertelden over hun jeugdjaren en hun zuster, juf of meester hier op school. Vanzelfsprekend was dit een ideale bron voor lessen wereldoriëntatie en ook de kleutertjes waren gefascineerd door al dat geweld van kranen en vrachtwagens. 
Na de vele voorbereidende grondwerken was het zover: directeur Alexandra Vercruysse haalde haar metseltalenten boven voor de eerste steenlegging. De bouwvakkers keken goedkeurend toe. Natuurlijk ging er heel wat aandacht naar de afbraakwerken en de nieuwbouw maar er moest nog meer gebeuren. De elektriciteitsinfrastructuur in de klaslokalen was dringend aan een update toe. Omdat de computer definitief en van hoger hand als informatiebron gebruikt moet worden, dienden er heel wat aanpassingen aan het netwerk te gebeuren. Dit verliep samen met de elektriciteitswerken. Tijdens de paasvakantie van 2011 startten deze werkzaamheden. Eind november 2011 werden deze werken opgeleverd.  
 Inderdaad, de computer is niet meer weg te denken uit de school. Zowel de leerkrachten als de leerlingen maken meer en meer gebruik van dit medium. Daarom nam juf Liesbet Gouwy de taak van ICT-coördinator op zich, na het vertrek van meester Kristof. Juf Liesbet zorgde er voor dat alle klassen over voldoende computers met de nodige software beschikten en beschikken. Een enorme uitdaging voor haar was het digitaliseren van alle administratie. Tijdens het schooljaar 2010-2011 werd er heel wat overlegd, bijgeschoold, geprobeerd en uitgewerkt. In september 2011 was het grootste werk af.   In de laatste twee schooljaren werd er hard gewerkt aan een kleutervolgsysteem (KVS). De bedoeling hiervan is om de observaties van de kleuterjuffen in een werkbaar document te noteren. Dit als bron voor bijsturing,  extra hulp enz… Na een papieren ‘probeerversie’ werd het KVS ook gedigitaliseerd. In de lagere afdeling werd het digitaal leerlingvolgsysteem ingevoerd. 
Ondanks de vele technische activiteiten werd er op pedagogisch vlak ook niet stil gezeten. Nieuwe leerplannen werden opgelegd en reeds bestaande werden verder uitgediept: muzische vorming, sociale vaardigheden, leren leren, Frans, taalbeschouwing en wereldoriëntatie (w.o.).
En … traditiegetrouw stond en staat sport nog steeds hoog in het vaandel van de Sint-Lodewijksschool. Onze school blijft toonaangevend in onze regio op sportief gebied.

2011 – 2012            

Het hele schooljaar kenmerkt zich door grote bouwwerken. We werken met het hele lagere team aan een nieuw digitaal rapport. Juf Ineke Vercruysse vervangt juf Els Verhelst. Op 4 juni krijgt de school bezoek van de inspecteurs van de doorlichting. Op 7 juni krijgen we te horen dat onze school een gunstig advies krijgt. Dit is meteen een beloning voor het harde werken van voorbije jaren. Op het einde van het schooljaar gaat meester Hugo Ollieuz met pensioen. Hij wordt uitgezwaaid door 442 kinderen.

2012 – 2013            

De wijkafdeling Mariaschool viert haar 75ste verjaardag. Op zaterdag 22 september zette de kleinste school van Oostende de deuren open. Tijdens het feest, hoe kan het ook anders, staan de kinderen centraal. Er werd een kinderrommelmarkt georganiseerd, er werd poppenkast gespeeld en heel wat oud-leerlingen en oud-leerkrachten kwamen op bezoek. Aan de voorgevel van de school werd een spandoek bevestigd met de tekst: ‘Mariaschool, groot in kleine dingen!’De muurschilderij werd gemaakt door een papa kunstenaar Siegfried Vynck. Op 6 oktober 2012 wordt de nieuwbouw aan de Guido Gezellestraat officieel geopend. Voorzitter E.H. Luc Vantyghem en het schoolbestuur, Burgemeester Jean Vandecasteele, Vicaris Filip Debruyne en heel wat genodigden uit de onderwijswereld kwamen een kijkje nemen. Iedereen had lovende woorden over het ontwerp van architectenbureau Danneel&Jacobus. Het digitaal schoolbord doet zijn intrede op school. Vanaf nu krijgen de leerlingen van het 1ste leerjaar initiatie Frans. Juf Katrien Baillière wordt onze nieuwe zorgcoördinator. Juf Stefanie Vandecasteele vervangt juf Els Verhelst. 

2013- 2014

Onze school is een levende gemeenschap en daarom werd het tijd om de veranderingen vast te leggen in een aangepaste vernieuwde schoolvisie. Rik Depré nam ons mee op weg naar een eigentijdse visie. Er werd een leestuin ingericht om het leesplezier te bevorderen. Er werd een tablet aangekocht voor iedere kleuterklas. En er werd werk gemaakt van een spelotheek. Het nieuwe leerplan Media werd grondig bestudeerd. Juf Stefanie Vandecasteele vervangt juf Els Verhelst. Op het einde van het schooljaar gaat meester Erwin Delie op pensioen. Meester Erwin heeft ervoor gezorgd dat kinderen in LODO bewegen mee krijgen als attitude voor het leven. 

2014 - 2015  

Heel wat veranderingen in het personeel: Thomas Pape wordt nieuwe turnleraar, juf Delphine Cardon neemt de 1ste kleuterklas samen met juf Els Verhelst, juf Lies Ranson en juf Nele Dobbelaere nemen de peuter-1ste kleuterklas in de Mariaschool. Meester Thomas Baert komt in  de lagere afdeling. Kinderverzorgster Eefje Stans vervangt Els Decroos.Op 1 april ging juf Moniek Tillon op pensioen. Juf Moniek heeft zich jarenlang ingezet voor het 1ste leerjaar, de A-klas, en het laatste jaar opnieuw 1ste en 2de leerjaar. Juf Moniek wordt vervangen door meesterThomas Baert en juf Leen Vermeiren. Laurent Mollet wordt de nieuwe preventieadviseur. Dit schooljaar ging de musical onder leiding van juf Kristien Jacobs en meester Peter Zwertvaegher voor de 30ste keer door. 640 mensen kwamen het spectakel bewonderen. 

2015 - 2016

Tijdens het groot verlof (juli – augustus 2015) worden nieuwe leidingen gelegd voor de verwarming. Op de speelplaats moet de boom plaatsmaken voor een klimtoestel. Er komt een herorganisatie van de kleuterklassen. We maken drie eerste kleuterklassen die bij iedere instapdatum extra peuters krijgen. Juf Sylvie Agacki, juf Els Verhelst en juf Stefanie Vandecasteele zijn de peuterjuffen. In de lagere afdeling heeft juf Leen Vermeiren de zorg samen met juf Liesbet Gouwy. Juf Ine Vanhooren komt ons voor enkele uren bijstaan in de zorg. Dit schooljaar starten de kleuterjuffen met het digitaal invullen van hun agenda.   

2016 - 2017  

Het leerlingenaantal groeit. We hebben van alles twee klassen en drie peuter-1ste kleuterklassen. Het M-Decreet doet zijn intrede en we organiseren onze zorguren zodat ze maximaal opbrengen. Juf Saar Hosten vervangt juf Els Verhelst, juf Astrid Mylle neemt de zorg op zich en de uren die vrijkomen bij leerkrachten die 4/5 gaan werken. Want ook het later op pensioen gaan is een realiteit geworden. Op 1 september werd het schoolbestuur Konterdam-Zandvoorde ontbonden en werd er een nieuw schoolbestuur ‘Zeebries’ gevormd. In dit nieuwe schoolbestuur zitten de Sint-Lodewijksschool, Westdiep Kleuter en lager, Vrije basisschool Zandvoorde, Vrije basisschool Sint-Andreas schapenstraat en Steense Dijk. Het nieuwe schoolbestuur werd opgestart onder voorzitterschap van Luc Devisch. De andere leden van het schoolbestuur zijn Willy Vercruysse, Harald de Beuf, Sybille de Borchgrave, Bart Vandenabeele en Peter Vanmaeckelberge.  

2017 - 2018

Peter Vanmaeckelberghe, altijd actief geweest in de oudervereniging, wordt de nieuwe voorzitter van het schoolbestuur.

2017 - 2018

Peter Vanmaeckelberghe, altijd actief geweest in de oudervereniging, wordt de nieuwe voorzitter van het schoolbestuur. Juf Astrid Mylle gaat naar het 1ste leerjaar en juf Sofie Baert vervoegt ons team in het lagere. In het kleuter krijgen we hulp van juf Ingeborg Vanhoecke.

2018 - 2019

Dit schooljaar komt juf Michelle Nuijttens een interim doen voor juf Nele Dobbelaere en komt juf Kimberley Vannevel het lagere team vervoegen.Eind juni valt na 82 jaar het doek over de Mariaschool, de kleinste school van Oostende. De 39 kleuters kunnen terecht in LODO. Het gebouw zal verkocht worden en de middelen zullen ingezet worden voor investeringen in de hoofdschool. Voor juf Nele Dobbelaere en juf Katrien Seys is dit een emotionele beslissing.

2019 - 2020

De verhuis van de Mariaschool zorgt ervoor dat LODO volledig vol zit. Op 1 februari telt de school 478 leerlingen.  Er worden twee kleuterklassen bij georganiseerd aan de voorgevel van de Guido Gezellestraat. In de Kreeke wordt een extra peuterklasje gemaakt waar juf Linde Vanmaeckelberghe zich ontfermt over de allerkleinsten. Juf Nele zorgt voor een STEM klas. Juf Stephanie Vosselman komt terug naar LODO. En Sofie Cobbaert wordt de extra secretaresse.

Lockdown!!!
In maart gaan de scholen dicht door de Coronapandemie. Het zijn geen evidente tijden. Onderwijspersoneelsleden zetten nu hun burgerzin in voor de maatschappij en ieders gezondheid. Die grote inspanningen en solidariteit van het hele onderwijsveld worden dan ook enorm gewaardeerd. Terwijl de kinderen thuis zijn geven de leerkrachten online les, worden er klasblogs gemaakt in het kleuter,… en verzorgt de school opvang voor kinderen van ouders die in de zorgsector, voeding,… werken. Lodo werkt met Microsoft Teams. De veiligheidsraad beslist dat na de paasvakantie de scholen nog niet opengaan. Er moet aan pré-teaching gedaan worden. Op 18 mei kan de school weer opengaan. Verschillende groepen leerlingen kunnen de helft van de week naar school komen. De organisatie van de school kreunt onder de veiligheidsmaatregelen die om de paar dagen veranderen. Leerlingen moeten op 1,10 m van elkaar zitten, meerdere ingangen worden gemaakt, beschermingsmiddelen zoals mondmaskers, schermen, handgel, zeep, extra wasbakken, … worden aangekocht, klassen zitten apart in de eetzaal en ook de oudercontacten gebeuren online.

Tijdens dit schooljaar werden grenzen verlegd. Lodo stond sterk! Samen hebben we ervoor gezorgd dat alle kinderen in deze moeilijke omstandigheden kregen waar ze recht op hadden.

2020-2021

We starten dit schooljaar met veel onzekerheden. Er gelden nog steeds strenge corona-maatregelen om de winter te overbruggen. Wanneer 4 kinderen in een klas besmet zijn, gaat de klas dicht. Ook heel wat leerkrachten worden dit schooljaar besmet. We kunnen moeilijk spreken van normaal lesgeven dit schooljaar.

In deze moeilijke periode wordt de scholengemeenschap 9 BEAUFORT gevormd. 3 scholen uit Bredene vervoegen ons: De Dorpslinde, De Duinen en Don Bosco. In het lager vervoegt juf Ellis Segaert het team. Op het einde van het schooljaar gaat juf Caroline Engels met pensioen. We zwaaien haar uit van op afstand met een mondmasker!
In augustus 2020 wordt de Kreeke aangekocht.

2021-2022

In het kleuter krijgen we hulp van juf Sarah Debergh. Juf Justine Decorte vervoegt het kleuterteam. Op 1 mei gaat secretaresse Nancy Lombrez met pensioen. Zij wordt vervangen door Oshin Schoonvaere. Op het einde van het schooljaar gaan juf Lieve Vannecke en zorgcoördinator Katrien Baillière met pensioen. Achter de schermen starten de plannen voor de verbouwing van de Kreeke en worden er plannen gemaakt voor een renovatie van de hele school.

2022-2023

Ondertussen kreeg het schoolbestuur versterking van Wim Vermeiren, Chris Jodts, Bart Neyrinck en Rita Struys. Twee nieuwe leerkrachten doen hun intrede: juf Erin Peere en juf Jessica Pilays.
Omwille van het afsluiten van de brug over de autosnelweg komt er een vermindering van het leerlingenaantal. We eindigen het schooljaar met 436 leerlingen.
We nemen eind dit schooljaar ook afscheid van juf Kristien Jacobs die met pensioen gaat. Juf Justine Decorte gaat terug naar Bredene en juf Sylvie Agacki gaat werken in het ondersteuningsnetwerk. Het wordt voor de directeur een hele uitdaging om al die pensioenen op te vangen in een tijd van lerarentekort.

2023-2024

Juf Ellis Segaert gaat in zwangerschapsverlof en wordt vervangen door juf Lore Vanmassenhove. Ook juf Fien Leloup vervoegt ons team.

 

Geschiedenis Mariaschool

SINT-LODEWIJKSSCHOOL
Guido Gezellestraat 19
8400 OostendeMain Logo Lodo