Onze visie

Maximale leerwinst

In de Sint-Lodewijksschool wordt kwaliteitsonderwijs gegeven. We kiezen voor een evenwichtig aanbod van alle leergebieden. Het is belangrijk dat kinderen leren leven in een voortdurend veranderende maatschappij. We kunnen niet inschatten welke veranderingen er allemaal op ons afkomen maar we kunnen de kinderen wel tools aanbieden om met die veranderingen om te gaan: zelfstandigheid, creatief en probleemoplossend denken, positiefkritisch zijn, communicatief zijn, volharden, zich inspannen, vallen en opstaan,… We willen een school zijn waar kinderen zich ‘thuis’ of goed voelen, waar er ruimte is voor initiatief en eigen inbreng.

We beogen ‘zin in leren’ en ‘zin in leven’. Vertrekkend vanuit de leefwereld van het kind zorgen we voor een aantrekkelijk, gevarieerd en up-to-date aanbod. We streven een totale ontplooiing van hoofd, hart en handen na. We nodigen kinderen uit om niet alleen kennis op te doen, maar ook om die kennis veelvuldig te gebruiken in uiteenlopende situaties. We besteden ruime aandacht aan taal, wiskunde, wereldoriëntatie, Frans, muzische opvoeding, godsdienst, bewegingsopvoeding, sociale vaardigheden, het domein media en leren leren. We evalueren het willen, de kennis en het kunnen en communiceren erover met het kind en de ouders, om zo het leerpad van het kind te bepalen in functie tot het behalen van de eindtermen.

Om dit allemaal te bereiken investeert de school in goede leermiddelen. Daarbij staat het team ook open voor vernieuwing. Elk kind wordt gestimuleerd om tot maximale leerwinst te komen. Tijdens het werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat zien we elk kind als een unieke persoonlijkheid. Vanuit een ontmoetende leerkrachtenstijl en een doeltreffende didactische aanpak geven we het kind maximale ontplooiingskansen. Daarom differentiëren de leerkrachten naar niveau, behoeften, achtergrond, interesse en persoonlijkheid. We willen daarbij het eigen tempo van de ontwikkeling van de kinderen respecteren.

Lees hier meer over maximale leerwinst
 • In de kleuterklas is een rijk aanbod van hoeken waarin de kleuters aan spelend leren doen.
 • Er is een ruim taalaanbod in de kleuterklassen.
 • In de 2de kleuterklas wordt gewerkt met de methode ‘Dag Loeloe’
 • We staan erop dat de kleuters op tijd aanwezig zijn voor het onthaalmoment. Dit is een heel waardevol moment in het schoolleven van de kleuters.
 • De didactische aanpak van de lessen wordt zoveel mogelijk gebaseerd op de viersporen aanpak
 • We streven naar gelijkwaardige klassen per leerjaar zodat leerkrachten kunnen overleggen en zo een meerwaarde geven aan het schoolgebeuren.
 • Onze methodes zijn op inzicht gebaseerd. Er is een mogelijkheid tot differentiatie naar boven en naar beneden toe.
  • Taal: Veilig leren lezen (1ste leerjaar) – Kameleon (2de – 6de leerjaar
  • Wiskunde: Katapult 
  •  Wereldoriëntatie: Mundo 
  • Frans: Beaufort (5de en 6de leerjaar)
 • Vanaf de tweede kleuterklas krijgen kleuters Franse tussendoortjes (Filou) en vanaf het 1ste leerjaar initiatie Frans (Pistache)
 • Media wordt geïntegreerd in de verschillende domeinen. Alle klassen hebben een digitaal bord. Alle klassen beschikken over computers en in de kleuterklassen kan geëxperimenteerd worden met de tablet.
 • De klassen gaan regelmatig op leeruitstap.(brandweer, boomgaard, manege,…) Vanaf de derde graad zijn er meerdaagse uitstappen zoals de bosklassen en de kasteelklassen.
 • Alle kleuterklassen en leerjaren gaan op schoolreis.
 • Alle leerjaren gaan jaarlijks op bezoek naar het museum.
 • Alle kleuterklassen gaan jaarlijks naar de grote stadsbibliotheek.
 • Het 3de leerjaar gaat regelmatig naar de kinderboerderij.
 • In het kader van verkeerseducatie gaan de kinderen vanaf het 3de leerjaar ook regelmatig met de fiets de straat op.
 • Het 6de leerjaar neemt deel aan het fietsexamen dat georganiseerd wordt door de stad.
 • Het 2de leerjaar gaat jaarlijks op bezoek naar de muziekschool.
 • In het 3de leerjaar is er wekelijks een kookhoek.
 • De kinderen van het 5de leerjaar verzorgen een musical waarin heel wat taal, muzische en sociale vaardigheden aan bod komen. Voor de zang worden ze ondersteund door de leerlingen van het 6de leerjaar.
 • Op school worden allerlei activiteiten georganiseerd om het leesplezier te bevorderen. De school beschikt over goed uitgebouwde klasbibliotheken en een leestuin. We organiseren vriendjeslezen en tandemlezen.
 • Kinderen krijgen regelmatig huistaak mee naar huis en vanaf het 3de leerjaar moet er al regelmatig wat geleerd worden. Later wordt contractwerk georganiseerd.
 • Activiteiten worden georganiseerd zodat kinderen ook van elkaar leren. (groepswerk, projecten, tutorlezen, sherborne, …)
 • Kinderen krijgen op regelmatige basis een rapportje mee naar huis. Tweemaal per jaar is er een groot rapport.
 • Kinderen evalueren zichzelf en elkaar. Dit gebeurt o.a. via terugblikgesprekken, portfolio,…

Zorgen

We bieden de kinderen veiligheid en houden er rekening mee dat leren gekoppeld is aan vallen en opstaan. We maken tijd voor kinderen met leerproblemen, sociaal-emotionele problemen en motorische problemen. Om tegemoet te komen aan de noden van elk kind werken we vanuit een zorgcontinuüm. We kiezen voor differentiatie in de klas. Hierbij wordt de leerkracht ondersteund door de zorgcoördinator, de directeur, de zorgleerkracht en externe diensten zoals CLB en pedagogische begeleidingsdienst. In samenspraak met het zorgteam wordt er gestimuleerd, gecompenseerd, geremedieerd en gedifferentieerd. Een leerling kan redelijke aanpassingen krijgen. Wanneer de differentiatie in de klas niet voldoende is, kan de zorgklas, de kangoeroeklas, Stappie, GON-begeleiding of ION-begeleiding voor ondersteuning zorgen. Hierbij ziet de school de ouders als volwaardige gesprekspartnerDe school biedt alle mogelijkheden om de professionaliteit van het team te verbeteren. Maar de zorg op school kent ook grenzen. Als alle haalbare initiatieven zijn uitgeprobeerd, maar geen resultaten opleveren dan zal het kind worden doorverwezen naar een aangepaste onderwijsvorm.

Lees hier meer over zorgen
 • De kinderen worden gevolgd via een digitaal observatie- en volgsysteem.
 • Op regelmatige basis worden alle kinderen van de school besproken in het overleg. (klasleerkracht, zorgcoördinator, directeur en CLB indien nodig). Van daaruit stellen we een plan op voor kinderen die zorg of extra ondersteuning nodig hebben.
 • Op school is een zorgleerkracht voor de kleuterafdeling en een zorgleerkracht voor de lagere afdeling.
 • De zorgcoördinator coördineert de zorg op school en organiseert alle overleggen.
 • Het schoolteam werkt aan een goede verticale samenhang. De leerkrachten sluiten aan bij wat in de vorige leerjaren werd aangebracht en stemmen hun aanpak zo goed mogelijk op elkaar af. Daartoe worden er tussen beide leerkrachten een overleg georganiseerd in augustus.
 • We voorzien activiteiten voor een vlotte overgang van het kleuter- naar lager onderwijs en van het 6de leerjaar naar het secundair onderwijs.
 • Kleuters kunnen individueel of in groep naar de zorgklas voor motorische vaardigheden, denkontwikkeling, taalontwikkeling, sociaal- emotionele ontwikkeling.
 • Lagere schoolkinderen kunnen naar de zorgleerkracht voor lezen, spelling, rekenen,…
 • Redelijke aanpassingen: Leerlingen krijgen aanpassingen om de leerstof van de verschillende jaren te kunnen doorlopen. Deze aanpassingen worden steeds door gegeven naar de volgende klas.
 • Indien het te moeilijk wordt voor een leerling kan er na een zorgtraject overgegaan worden naar basisleerstof of een aparte leerlijn.
 • Tijdens de proefwerken wordt de zorgleerkracht ingeschakeld om de sticordimaatregelen toe te passen
 • Indien het te moeilijk wordt voor een leerling kan er na een zorgtraject overgegaan worden naar basisleerstof of een aparte leerlijn.
 • Tijdens de proefwerken wordt de zorgleerkracht ingeschakeld om de sticordimaatregelen toe te passen
 • Kinderen die heel snel leren krijgen extra uitdagingen en verdieping in de klas. Indien dit niet voldoende is krijgen die kinderen de mogelijkheid om eenmaal in de week naar de kangoeroeklas te gaan. Dit na grondig overleg en de nodige testen. In de kangoeroeklas wordt gewerkt aan kennis, sociale vaardigheden en leren leren. Vanuit de kangoeroeklas gaat een wekelijkse taak mee naar de klas. Die taak wordt gecontroleerd, geëvalueerd en geremedieerd. Onze school volgt ook een traject bij Exentra, expertisecentrum rondom hoogbegaafdheid.
 • Van reeds in de kleuterklas hebben we aandacht voor executieve functies: impulscontrole, het werkgeheugen en cognitieve flexibiliteit. 
 • Wij houden van een gezond lichaam en hebben dan ook oog voor ‘zorg rond hygiëne’, gezonde voeding en zelfredzaamheid. Indien nodig communiceren we hierover met de ouders.
 • Aan de betrokkenheid van de ouders werken we via ouderavonden, openschooldagen, schoolfeest en andere activiteiten, oudervereniging en schoolraad.
 • De school doet aan kostenbeheersing, zie maximumfactuur.
 • Er bestaat een mogelijkheid om ondersteuning te krijgen bij het invullen van het aanvraagformulier voor studietoelage. Wij promoten de onderwijscheques van de stad Oostende en de directeur is steeds bereid om te luisteren en mee te zoeken naar een oplossing bij financiële problemen.

Structuur

De Sint-Lodewijksschool staat voor haalbare, moderne en consequente discipline. Structuur biedt houvast en zorgt voor duidelijkheid. ‘Een ja is een ja, een nee is een nee.’
Lees hier meer over structuur
 • Gemaakte afspraken worden gerespecteerd.
 • Kinderen weten wat van hen verwacht wordt. Leerkrachten zijn heel duidelijk: ontoelaatbaar gedrag wordt besproken en positief gedrag wordt in de plaats gesteld. Eventuele maatregelen worden genomen.
 • Zowel binnen als buiten de schoolmuren wordt er gewerkt aan het gedrag en de taal van de kinderen.
 • Wij verwachten stilte bij het belsignaal.
 • Op tijd komen is een vorm van respect voor klasgenootjes en leerkrachten. Daarom wordt ‘op tijd komen’ geëvalueerd op ons rapport. Bij de kleuters wordt het op tijd komen ondersteund door het 'LIMO-project' van de stad
 • Wij vragen de ouders om dagelijks de schoolagenda te handtekenen.
 • Wij staan voor open, regelmatige en duidelijke communicatie met de ouders.
 • Wij proberen ieder moment op school heel zinvol in te vullen: wie klaar is, krijgt een extra taak of een nieuwe uitdaging. Tot op het einde van het schooljaar blijven we (sport)actief bezig.
 • Wij verwachten orde en netheid in de klas en op school.

Sportactieve school

De Sint-Lodewijksschool is een bewegingsgezinde en sportactieve school. Vanuit onze school is bewegen een attitude die het kind meekrijgt voor het levenAlle kinderen van de school (met ruime aandacht voor minder goede bewegers) worden tot beweging aangezet omdat ze zouden aanvoelen dat bewegen geen luxe is maar een noodzakelijk deel van ons bestaan. Een gezonde geest in een gezond lichaam. Onze school probeert een ruim bewegingsaanbod mogelijk te maken zodat de leerlingen een goede keuze kunnen maken uit verschillende recreatieve of meer competitieve activiteiten.   Wij ondervinden dat de lestijden bewegingsopvoeding niet voldoende zijn voor de jonge mens. Daarom voorzien wij extra naschoolse sport- en spelmomenten. Een variabel activiteitenaanbod zorgt ervoor dat elk kind op zijn/haar niveau kan deelnemen.
Lees hier meer over sportactieve school

​​​​​​

 • Gemaakte afspraken worden gerespecteerd.
 • Kinderen weten wat van hen verwacht wordt. Leerkrachten zijn heel duidelijk: ontoelaatbaar gedrag wordt besproken en positief gedrag wordt in de plaats gesteld. Eventuele maatregelen worden genomen.
 • Zowel binnen als buiten de schoolmuren wordt er gewerkt aan het gedrag en de taal van de kinderen.
 • Wij verwachten stilte bij het belsignaal.
 • Op tijd komen is een vorm van respect voor klasgenootjes en leerkrachten. Daarom wordt ‘op tijd komen’ geëvalueerd op ons rapport. Bij de kleuters wordt het op tijd komen ondersteund door het 'LIMO-project' van de stad
 • Wij vragen de ouders om dagelijks de schoolagenda te handtekenen.
 • Wij staan voor open, regelmatige en duidelijke communicatie met de ouders.
 • Wij proberen ieder moment op school heel zinvol in te vullen: wie klaar is, krijgt een extra taak of een nieuwe uitdaging. Tot op het einde van het schooljaar blijven we (sport)actief bezig.
 • Wij verwachten orde en netheid in de klas en op school.

Katholieke dialoogschool

De Sint-Lodewijksschool is een katholieke dialoogschoolHierbij laten wij ons inspireren door het voorbeeld van Jezus, de Bijbel en de christelijke traditie. We proberen de kinderen een ruime levensvisie mee te geven. Als dialoogschool werken we aan een houding van wederzijds respect voor andere culturen en overtuigingen. Dit doen we vanuit een christelijk mens- en wereldbeeld.
Lees hier meer over katholieke dialoogschool
 • Onze school is een katholieke school. We beleven onze christelijke levensvisie op een eigentijdse manier in liefdevol omgaan met elkaar.
 • Geloof wordt nooit opgedrongen. We laten ruimte voor levensvragen.
 • Kinderen met een andere geloofsovertuiging zijn bij ons op school welkom. Wij zorgen voor deze kinderen vanuit onze christelijke geloofstraditie. En vragen dat zowel de kinderen als hun ouders respect hebben voor ons geloof.
 • In de godsdienstlessen die verzorgd worden door de klasleerkrachten laten we ons leiden door de methode ‘Tuin van heden.nu’ in de lagere klassen, ‘Sterretjes aan de hemel’ in de kleuterklassen. Beide methodes zijn rijk aan verhalen. Alle kinderen leren de figuur van Jezus kennen.
 • Contacten met andere (geloofs) gemeenschappen en organisaties zijn voor ons zeer verrijkend.
 • We stimuleren tot een kritische houding tegenover oppervlakkige maatschappelijke tendensen.
 • Elk kind is uniek en enig. Daar willen we zoveel mogelijk rekening mee houden.
 • We beleven de hoogtepunten  in het kerkelijk jaar met een eucharistieviering in de kerk.
 • We werken actief mee aan de voorbereiding van de Eerste Communie.
 • We voelen ons verbonden bij belangrijke gebeurtenissen in het leven: geboorte, ziek zijn, sterven,…
 •  Ieder schooljaar zijn we solidair met mensen die het minder goed hebben en hebben we een spaarproject
 • Wij zijn een KIVA-school. 
 • Bij pestgedrag gaan we in dialoog met de kinderen en ouders indien nodig. Wij passen de no-blame methode toe.
 • We vinden de band tussen school en parochie belangrijk. De school is op de hoogte van de initiatieven die in de parochie worden opgezet en neemt in de mate van het mogelijke hieraan deel.
 • We houden ons aan de beleids- en visieteksten van het VSKO rond het item van de katholieke dialoog. 

Samen groeien… voor morgen!!!

Hoe snel de wereld ook verandert,
wij vinden samen de weg!

SINT-LODEWIJKSSCHOOL
Guido Gezellestraat 19
8400 OostendeMain Logo Lodo